• Regels en afspraken binnen de zwemvereniging

   

  Regels en afspraken ZV Middelsé De Skelp

  Om als vereniging goed te kunnen functioneren zijn er door bestuur en trainers regels en omgangsnormen op papier gezet, zodat iedereen weet hoe wij bij onze vereniging met elkaar omgaan. Het allerbelangrijkste is dat iedereen elkaar met respect behandelt, want zonder respect zijn alle regels slechts papieren afspraken. Wel blijven de ouders van onze jeugdleden volledig verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Wij spreken het volgende af:

  Regels

  1. Fietsen, bromfietsen en auto’s parkeer je op de daarvoor bestemde plaatsen.

  2. Het betreden van het zwembad en het omkleden mag pas op het moment dat de trainer aanwezig is.

  3. Je mag pas het water in als de trainer/ster hiervoor toestemming heeft gegeven en je verlaat het bad direct als dat wordt gezegd.

  4. Materialen, zoals lijnen, planken, ballen, enz. moet je met zorg behandelen en na. Gebruik gezamenlijk op de daarvoor bestemde plaats opruimen.

  5 Gebruik de toiletten, douches en de kleedruimten waar ze voor zijn en niet om er op te staan, te schrijven of te bevuilen.

  6. Een ongeval of schade moet je direct melden aan de aanwezige leiding.

  7. Je mag niet op schoenen in het natte gedeelte van het zwembad lopen.

  8. Neem geen waardevolle artikelen mee naar het zwembad en laat nooit kleding of spullen achter in de kleedruimte.

  9. Roken en het gebruik van alcohol worden niet geaccepteerd. Het gebruik van drugs is verboden.

  10. Trainers, bestuur en ouders houden toezicht op deze regels.

  11. Aanwijzingen van de trainers en het badpersoneel moet je altijd opvolgen.


  Omgangsnormen

  1. Nooit geestelijk of lichamelijk geweld gebruiken.

  2. Nooit een ander in kwaad daglicht stellen.

  3. Nooit eigendommen van een ander wegnemen of er schade aan toebrengen.

  4. Je afval in de afvalbak gooien.

  5. Geen rotzooi maken in kleedkamers of in andere ruimtes.

  6. Bij trainingen geen recalcitrant en/of pesterig gedrag vertonen.

  7. Bij een herhaald ongeoorloofd gedrag mogen de trainers deze personen van de training verwijderen en/of worden nadere maatregelen getroffen (zie sancties).

  8. Een lid en/of ouders mogen zich tijdens een training niet bemoeien met de inhoud van een training.

  9. Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn bij trainingen en wedstrijden.

  10. Bij kritiek altijd contact opnemen met de trainer of met de voorzitter van de commissie.

   

  Afspraken.

  1. De trainer heeft de leiding tijdens de trainingen.

  2. Als zwemmer wordt er geacht dat je mee te doen aan de competitiewedstrijden. Dit geldt alleen voor de wedstrijdzwemmers. Bij competitie wedstrijden dien je aanwezig te blijven tot het eind van de wedstrijd.

  3. Blessures moet je altijd melden bij de trainer.

  4. Afmeldingen van andere wedstrijden doe je altijd bij de wedstrijdsecretaris

  5. De vervoerskosten worden onderling verrekend. Waterpolo heeft een eigen regeling.

  6. Afmelding voor de wedstrijd moet uiterlijk maandag 18.00 voorafgaande aan de wedstrijd worden gedaan, tenzij anders op de uitnodiging is vermeld. Daarna ben je te allen tijde de wedstrijdkosten+boete verschuldigd.

  7. Alle wedstrijdkosten moeten voorafgaande aan de wedstrijden worden betaald.

  8. Tijdens de thuiswedstrijden is het voor alle zwemmers vanaf 12 jaar verplicht mee te helpen het bad op te ruimen.

  9. Als je niet op de training kunt komen, dien je je tot een uur voor de training af te melden bij de trainer. Bij regelmatig niet afmelden, bepaalt de trainer wanneer je hierop wordt aangesproken.

   

  Sancties

  1. Als een lid zich niet aan afspraken houdt of storend gedrag vertoont, volgt eerst een waarschuwing van de trainer. Als een lid vindt dat een trainer storend gedrag vertoont kan dit kenbaar gemaakt worden aan het bestuur (zie hierna punt 4).

  2. Bij herhaling van dit gedrag of ernstig storend gedrag is de trainer daarna bevoegd het lid voor maximaal een week te schorsen. De trainer informeert het bestuur hierover binnen 24 uur.

  3. Het bestuur beslist of de schorsing terecht is, en of deze een eventueel vervolg moet krijgen, in een eventueel langere schorsing. Het lid (of ouders van een jeugdlid) en trainer worden van dit besluit binnen een week in kennis gesteld.

  4. Als een trainer storend gedrag vertoont beslist het bestuur of er een schorsing moet plaatsvinden. (Zie hierna punt 5.)

  5. Het lid (of ouders van een jeugdlid) of de trainer kunnen tegen dit besluit binnen twee weken in beroep gaan.

  6. Een commissie bestaande uit drie personen (een bestuurslid-een trainer-en een onafhankelijk lid/ouder, te benoemen door het bestuur) besluit binnen een week of de schorsing terecht is en hoe deze schorsing een verder vervolg krijgt.

  7. De commissie hoort het lid en de trainer alvorens hierover een besluit te nemen.

  8. Het lid en/of de ouders krijgen het gemotiveerde besluit van de commissie op schrift.

  9. Dit besluit is bindend.

  Gedragsregels omtrent seksueel gedrag

   1. Als zwemvereniging hebben wij een vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Dit is Liset Bosma. Als er iets binnen de vereniging gebeurt waar je je niet goed bij voegt of zorgen over maakt kan er contact opgenomen worden met Liset Bosma.

  2. De begeleider/trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

  3. De begeleider/trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

  4. De begeleider/trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

  5. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider/trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  6. De begeleider/trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  7. De begeleider/trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

  8. De begeleider/trainer zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

  9. De begeleider/trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  10. De begeleider/trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

  11. De begeleider/trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

  12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider/trainer in de geest hiervan te handelen.